Kliknutím na príslušné políčko webovej stránky udeľujete stránke maxiHypo.sk, ktorej prevádzkovateľom je Pavel Havran, IČO: 52524761 (ďalej len „maxiHypo.sk“) v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov uvedených vo formulári po celú dobu existencie webovej stránky, a to na nasledujúci účel:

  • kontaktovanie a doplnenie informácií potrebných k orientačnému výpočtu hypotéky a k poskytnutiu služieb od prevádzkovateľa tejto internetovej stránky alebo jej obchodných partnerov.

Stránka maxiHypo.sk týmto vyhlasuje, že Vaše osobné údaje použije len na vyššie uvedené účely.

Poučenie:

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné a stránka maxiHypo.sk nemá právny nárok na ich získavanie. Máte právo na informácie, odpis a opravu vašich osobných údajov vedených v informačnom systéme.

Ochrana Vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom Vaše práva sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať od stránky maxiHypo.sk napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané, opravu alebo likvidáciu Vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.

Osobné údaje, ktoré poskytnete stránke maxiHypo.sk. prostredníctvom formulára musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať stránku maxiHypo.sk.

V prípade neaktuálnosti Vami poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu, po podaní námietky alebo v prípade odvolania Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov budú tieto osobné údaje zlikvidované.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať, v dôsledku čoho dôjde k ukončeniu poskytovania služby a k výmazu poskytnutých osobných údajov.